ஆசிரியர்களுக்கு எட்டாக்கனியாக இருந்த அரசாணைகளை ஒரு கிளிக்கில் பெற செய்யும் இம்முயற்சிக்கு உங்களின் தேவைகள் ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
செ. அருள்செல்வம்.
nc.arul@gmail.com

Read more...

IMPORTANTS


Read more...

2011

Read more...


Read more...

2010

G.O No. 164 (public)             Permission to the Enumerators/Supervisors & other officials involved in Census work             22.11.2010
G.O No. 371                                                  D A– Enhanced Rate of Dearness Allowance from 1st July 2010                        24.09.2010
G.O Ms No254-340                                       one man commission recommentations G.O orders                                              26.08.2010
Lr No. 51082     Revision of Scales of  pay based on the recommendations of the One Man Commission 2009                    15.09.2010
Lr No. 17786                              Contributory Pension Scheme – Allotment of Index Numbers – Clarification                   21.05.2010
Lr No. 12300                           CIRCULAR REGARDING JOINING IN SCHOOL -  AFTER COUNSELLING                           31.5.2010
Lr No.16464/Pay Cell/2010-1          Payment of second instalment of arrears in 2010—11 – Drawal instructions                  27.03.2010 
G.O No. 131                                                                      transfer proceedings 2010—11 –                                                          28.04.2010
G.O. No.96 (fin)                                Dearness Allowance – Enhanced Rate of D.A from 1.1.2010                                              27.03.2010

Read more...

2009

G.O.Ms.No 120                                                       B.T from from T.R.B.- Unit Transfer                                                                   03.06.2009
G.O.Ms.No 145                                                          Transfer proceedings 2009-2010                                                                   15.04.2009
G.O.Ms.No 201 (fin)                                 Contributory Pension Scheme – Maintenance of accounts                                          21.05.2009
G.O.Ms.No 191                                      posts of Vocational Instructors in Hr. Sec. Schools                                                           03.06.2009
G.O.Ms.No 281                                            Incentives to Girls for  Secondary Education                                                               30.10.2009
G.O.Ms.No 234    Recommendations of Official Committee  revision of scales of pay & allowances (PAY COMMISSION)    30.10.2009

G.O.Ms.No 336                                           Time scale pay -to  1988 consolidated  appointed                                                      31.12.2009

Read more...

2008


Read more...

2007

Read more...

2006

Read more...

2005

Read more...

2004

Read more...

2003

Read more...

2002

G.O No. 61                         புதிய மழலையர் பள்ளிகளுக்கு நிபந்தனை ஒப்புதல்                                                         15.05.2002
G.O No. 71                                              appointing the bio-chemistry graduate in the B.T place                                                   06.06.2002
G.O No. 77                                                    appointment - S.G.T - employment seniority                                                               13.06.2002
G.O No. 79              appointment - Middle Grade-Graduate Teachers- in S.G.T Posts- std 6,7,8.                                               14.06.2002

Read more...

2001

Read more...

government orders before 2000

Read more...

  © என் பக்கம் செ. அருள்செல்வம் - www.arulselva.blogspot.com.

>

Back to TOP